Runråd

Runråd

Kollokvier ägnade allt inom fältet runstudier

  • Kommande Runråd

    • F.n. inga Runråd planerade

Runråd

Ansvariga för kollokvieserien: Marco Bianchi & Henrik Williams).

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

För aktuellt program och en komplett förteckning av alla tidigare Runråd, se kalendariet.

Det runkollokvium som sedan 2004 anordnas under benämningen Runråd har föregåtts av andra kollokvier under andra eller i några fall samma namn som har haft ett mer eller mindre liknande upplägg.

Fornläsarna (1996–1999)

Runologiska kollokvier vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Redan vårteminen 1996 samlade Henrik Williams en grupp studenter på de senares initiativ för att under hans ledning titta närmare på en del mindre lättillgängliga runtexter, först under benämningen Fornläsarna men fr.o.m. femte tillfället under namnet Runråd, vilket också angavs som nummer fem i ordningen eftersom sammankomsterna informellt redan tidigare hade kallats så. Detta var också första gången kollokviet kan göra skäl för beteckningen eftersom det annonserades i Institutionens informationsblad UPP-NOS och därmed egentligen först då kan anses vara offentligt.

(Läsåret 1997/98 var Williams gästforskare och -lärare vid University of California at Berkeley.)

Precis före sommaren 1999 anordnades ytterligare ett runrådskollokvium – det andra som annonserades i UPP-NOS – som forum för en diskussion av Per Stilles doktorsavhandling och disputation, vilken hade ägt rum 2 juni med Williams som fakultetsopponent.

Runnamn (1999–2000)

Runnamn (Lena Peterson & Henrik Williams). En serie informella sammankomster omkring svårtolkade namn i vikingatida runinskrifter i samarbete med SOFI Institutet för språk och folkminnen, dåvarande Språk- och folkminnesinstitutet).