You are currently viewing abstracts of presentations to be held in "Swedish"

Handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren är en av portalplatserna inom skandinavisk och internationell vikingatidsforskning. Det är också en av de flitigast undersökta platserna.  Otaliga vetenskapliga arbeten har tagit sin utgångspunkt i det rikhaltiga fyndmaterial som genererats vid de många arkeologiska undersökningarna, men fortfarande finns många kunskapsluckor kvar att fylla. Detta gäller inte minst de […]

[ Continue reading ... ]

Jag undervisar nybörjare i svenska på gymnasienivå på Lyceum 1553 im. V.I.Vernadskogo, Moskva. Som fördjupning av språkkursen forskar mina studenter om Sveriges kultur och historia, bland annat om runinskrifter samt runstenarnas ornament. Skolan har vetenskaplig profil. Under läsåret arbetar varje student med något forskningsprojekt inom naturvetenskap eller humaniora och berättar sedan om projektet på skolans […]

[ Continue reading ... ]

Omkring 900 vikingatida rungraffiti på mynt beaktas mycket sällan i runologi, trots att de kan sprida ljus över runinskrifter som inte hade analogier. 1. Runinskriften på Værløse-spännet (Sj 21, 200-220 AD) alugod har åtta olika tolkningar. Men frånvaron av analogier gör dem alla föga troliga. Rungraffiti på mynt tillåter oss att föreslå en tolkning av […]

[ Continue reading ... ]

Svaret på denna fråga har hittills varit ‘ja’. Det mest välkända exemplet på denna betydelse återfinns i den Första grammatiska avhandlingen (ca 1150), där författaren argumenterar för att anpassa och utöka det latinska alfabetet för att uppnå ett grafofonemiskt precist skriftsystem som lämpar sig för fornisländskan. Han säger då till sin tänkta motpart att eigi […]

[ Continue reading ... ]

Att läsa runor på mindre lösföremål av metall är ofta förenat med specifika svårigheter och hinder. Därför kräver det också andra metoder än dem som används vid läsning av runinskrifter på t.ex. sten. För det första är runorna på metallföremål som regel mycket små och inte så sällan skadade av korrosion. Inskriftens yta kan ibland […]

[ Continue reading ... ]

Runstenen Vg 199 är en inskrift som, trots att den varit känd sedan 1950-talet, ännu inte tolkats på ett tillfredsställande sätt. Att stenen har ansetts svårtolkad är förståeligt, då den är skadad och flera partier av inskriften därmed saknas. Dessutom är många av runorna på stenen så pass vittrade att det bitvis är i det […]

[ Continue reading ... ]

Föredraget presenterar ett nytt tolkningsförslag av nekrologen på Ög 83. Förslaget ansluter till Alexandra Petrulevich tolkning av ortnamnet, men är delvis oberoende av det så länge som ualu kan förutsättas innehålla ett ortnamn. Inskriften på Ög 83 lyder · þura · sati · stin · þasi · aftiʀ · suin · sun · sin · ʀs · uʀstr · o · ualu · Þōra satti stæin […]

[ Continue reading ... ]