You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Uppland"

Handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren är en av portalplatserna inom skandinavisk och internationell vikingatidsforskning. Det är också en av de flitigast undersökta platserna.  Otaliga vetenskapliga arbeten har tagit sin utgångspunkt i det rikhaltiga fyndmaterial som genererats vid de många arkeologiska undersökningarna, men fortfarande finns många kunskapsluckor kvar att fylla. Detta gäller inte minst de […]

[ Continue reading ... ]

There is a great variety of spelling of the same words and word forms in the runic inscriptions. This is something you cannot find in present-day texts. Obviously, the main reason for this spelling variability is the absence of any spelling standards. The main goal of this study was to find the factors of the […]

[ Continue reading ... ]

Min presentation gäller bildinnehållet på U 448, Harg i Odensala socken, Uppland, som består av en påfågel och en ryttare. Inskriften är en ren minnestext och har inte något explicit kristet element. Stenen har heller inte något kors. Jag kommer att behandla både fågeln och ryttarfiguren och jämföra med andra avbildningar, såväl på runstenar som […]

[ Continue reading ... ]

The goal of this work is to classify the types of the “lock” element and its functions in the ornaments of the Uppland runestones. The lock is a natural (in a picture of a snake) or an artificial element of the ornament connecting the opposite ends of the snake, on which the runic inscription is […]

[ Continue reading ... ]