Jag undervisar nybörjare i svenska på gymnasienivå på Lyceum 1553 im. V.I.Vernadskogo, Moskva. Som fördjupning av språkkursen forskar mina studenter om Sveriges kultur och historia, bland annat om runinskrifter samt runstenarnas ornament. Skolan har vetenskaplig profil. Under läsåret arbetar varje student med något forskningsprojekt inom naturvetenskap eller humaniora och berättar sedan om projektet på skolans konferens i maj.

Det viktigaste i skolforskningen är att väcka intresse att forska hos tonåringar. Intresse ger den nödvändiga motivationen. Först diskuterar vi inriktningen och samlar in forskningsmaterial. Oftast är det studenterna själva som bestämmer forskningsinriktningen.

Runologi är ett mycket lockande forskningsområde för gymnasieelever. Runinskrifter får man undersöka från historisk, samt från språkvetenskaplig eller konstvetenskaplig (när det gäller runstensteckningar och ornament) synpunkt. Visst ska vi inte bortse från romantiska skäl heller. Genom runristningarna får vi möta människor som levde för tusen år sedan och kan föra meningsfulla samtal med dem.

Nuförtiden är arkiv på nätet en rik materialkälla. Men ibland har vi turen att kunna samla in en del material under studieresor. Vi har redan ordnat flera forskningsresor till Sverige för alla intresserade studenter. Resorna har inkluderat besök på Stockholms Medeltidsmuseum och Historiska museet, färder till Sigtuna med undersökning av kyrkoruiner och runstenar där, till Gamla Uppsala och till Uppsala naturligtvis. År 2011 utvidgade vi rutten för skolforskningsresan till Södermanland och Östergötland, samt Vätternområde (från Stockholm via Norrköping och Söderköping till Vadstena med Skänninge och Ledbergs kyrka mm.). År 2013 besökte Lyceums lärare och studenter Island, denna gång huvudsakligen med naturvetenskapliga uppgifter. I framtiden betraktar vi även detta område som ämne för historiska och filologiska studier.

De studenter som arbetar med projekt i runologi och även de som bara deltar i studieresor till Norden och läser svenska, fördjupar sina kunskaper i geografi och historia, lär känna unika språkföreteelser, blir uppmärksamma på detaljer, dvs. skaffar sig betydande erfarenhet för studieverksamhet i humaniora. Två av studenterna, Ilja Jegorov och Andrej Volgusjev, har skrivit studieuppsatser i runologi. Den ena handlar om rättstavningens faktorer på runinskrifter och den andra om ornamentets funktioner på runstenar. Detta år kommer ett projekt om regionala skillnader i runinskrifters fasta uttryck igång.