Handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren är en av portalplatserna inom skandinavisk och internationell vikingatidsforskning. Det är också en av de flitigast undersökta platserna.  Otaliga vetenskapliga arbeten har tagit sin utgångspunkt i det rikhaltiga fyndmaterial som genererats vid de många arkeologiska undersökningarna, men fortfarande finns många kunskapsluckor kvar att fylla.

Detta gäller inte minst de fynd av runstensfragment som allt sedan slutet av 1800-talet gjorts och som skulle kunna förtälja något om Björkös betydelse under 1000-talet e. Kr, dvs efter att Birka har upphört att fungera.

Totalt har dryga tiotalet fragment framkommit inom och i anslutning till Björkö by vilka har uppfattats härröra från (minst) tre olika stenar (U6, 7 och 8). Det senaste i raden påträffades i oktober 2012. Då samtliga funna fragment är av samma stenslag och tjocklek, bestämdes att det nu var högt tid att pröva om inte alla fragmenten egentligen härrörde från en och samma sten – inte tre olika.

Pusslet gick ihop. Tio av fragmenten visade sig ha passform med varandra. Visserligen saknas fortfarande många vitala bitar för att läsningen och motivet skall bli komplett, men en del kan rekonstrueras. Runstenen från Björkö by har ursprungligen varit omkring 2 meter hög och 1,5 meter bred. Den har en mångfaldig och i vissa avseenden unik ornamentik och genom bevarade delar av inskriften lär vi för första gången känna en av den sena vikingatidens invånare på Björkö – åtminstone till namnet.